Mumbèl

Questi modesti versi in dialetto descrivono con affetto il nostro bel paese ripercorrendo,
con un po' nostalgia, il suo passato.
Sät vegn da Vughera long a la Rumera e a la drita ät gir ät vëd un pais täntä bèl ch’t’fa mäncà äl respïr

In sïma ghè la cesa pär ändà a pärgà äl Signür e i palasi cun la tur indè che prima ghä steva i siur.

Ad palasi bei e gros Mumbel agnà suta e ados: ghè cul däl Cont Dal Pus e pusè in su äl palasi Rus, ägnè iun a Ginastrè cul giarden davanti e dadrè

Mumbel l’è sempar stai cugnasù pär via d’la Bataglia, che dal 59 uma vinsù, par cumincià a fa l’Italia.

Ghè un bel monument che l’a ricorda, propi renta a la strà, ma quasi insuna ag guarda, tut i vän pusè in là, indegghè äl supermercà, i crompän tut cug ghè e la storia i sän nänca sè clè.

Mariella Decontardi